MEDIA

GG 1600x500 Small

MEDIA

GreenGold’s senaste kommunikation med ATL och Börge Nilsson

——– Forwarded Message ——–

Subject: Re: Göran Persson hänvisar till dig

Date: Thu, 11 Apr 2019 22:52:47 +0200

From: Sorin Chiorescu <sorin@greengold.se>

To: Börge Nilsson <borge.nilsson@textra.se>

CC: goran@greengold.se, annika.r.hermanrud@lrfmedia.se

Hej Börge,

Eftersom Du säger att Du agerar på uppdrag av ATL, kopierar jag härmed även ATLs ansvarige utgivare, Annika Hermanrud, för total transparens och effektivitet.

Vi i GreenGold tycker, och Du vet redan min position och åsikt, att de anklagelser och felaktiga uppgifter och antydande som framgick av Dina artiklar i ATL om GreenGold under 2017, inte visar en korrekt och rättvis bild av oss som företag och det sätt vi arbetar på. Hittills har vi valt att inte bemöta dessa anklagelser offentligt, eller rättsligt – och för oss är en halv sanning fortfarande lika med lögn.

Det är just därför som jag bjöd in Dig till ett personligt möte och intervju, den 2:a maj, då vi lugn och ro kunde pratas vid. Du vet redan att jag ger inga telefonintervjuer, och p.g.a. mitt tuffa resschema, var den 2:a maj den första möjliga tid för mig att ses i Stockholm. Jag har haft som målsättning att då svara på Dina frågor och även förmedla våra kunskaper om den rumänska skogssektorn – t.ex. hur skogsfastighetsmarknaden fungerar. Det är viktigt, för att kunna återge en mångfacetterad bild till dem av ATL:s läsare som är intresserade att läsa om GreenGold och Rumänien, hur verkligheten fungerar. Rumänien är, ur ett Europeiskt perspektiv, ett framstående och viktigt skogsland, och vi är stolta att kunna vara med och bidra med våra kunskaper till att vidareutveckla det.

Jag tolkar Ditt svar som att Du inte är intresserad av ett möte med mig under början av maj, och det är tycker jag beklagligt utifrån ATL:s läsare perspektiv. Jag vill gärna hoppas att ATL vill förmedla korrekt och objektiv information med insatta kommentarer om Rumänien, om GreenGold och vår aktivitet i landet.

Finns det inget intresse från Din sida av att träffas i början av maj, måste jag meddela att varken jag eller Göran Persson kommer att ge några fler kommentarer än detta input till Annika och ATL, nedan.

Vänligen, Sorin

Till Annika Hermanrud, ansvarige utgivare ATL

Rumänien är ett av Europas största och mest betydelsefulla skogsländer. Stora arealer skog har efter 1990 stegvis återlämnats från staten till privatpersoner, i en restitutionsprocess. Den största privata skogsägaren i Rumänien idag är IKEA, följt av GreenGold. GreenGold äger och brukar idag ca 40 000 ha skog i Rumänien.

Som skogsägare känner vi ett stort ansvar att våra skogar sköts hållbart och långsiktigt enligt tillgängligt best-practice, att vi tar väl hand om våra anställda, samt att vi har noll tolerans till korrupt beteende i sättet att driva affärsverksamheter.

Vi har varit aktiva i Rumänien i mer än ett decennium (sedan 2007) och har byggt upp, parallellt med vårt stora skogsinnehav, även landets mest professionella privata skogsförvaltningsorganisation (www.greengold.ro). Vi är det första och enda privata alternativet till det statliga skogs- och skogsförvaltningsbolaget Romsilva för att bedriva professionellt skogsbruk i storskala över hela landet. GreenGold har en unik kunskap och lång erfarenhet av skogsfastighetsmarknaden och skogsförvaltning sektor i Rumänien.

Vid förvärv av alla våra fastigheter följer vi noggrant ett välutvecklat och disciplinerat due-dilligence system, där t.ex. äganderätten till marken vi köper noggrant kontrolleras. Några rättsliga krav har aldrig riktats mot GreenGolds sätt att arbeta och verka i landet och i sektorn. Skulle det någonsin hända, känner vi oss trygga med att det kommer att framgå att vi har agerat korrekt och enligt gällande lag. Tyvärr är skogsfastighetstransaktioner i Rumänien fortfarande förknippade med kontroverser. Uppstår sådana, måste dessa lösas inom rättssystemet. Rumänien är ett EU land, och vi har stor tillit till att rättssystemet fungerar väl och har respekt för det.

GreenGold samarbetar till vardags med alla relevanta myndigheter i Rumänien, vilka vi har goda relationer med och total transparens. Vi vill bidra med att göra Rumänien till ett bättre land och ännu mer attraktivt och säkert land att äga och bruka skog i. Vårt egna intresse är att bygga upp vårt skogsinnehav med ambition att förvalta det långsiktigt och hållbart, för kommande generationer, och för miljöns skull – bruka utan att förbruka. Målet i vår nya struktur är alltså inte att sälja av våra fastigheter och göra snabba affärer utan att ha en s k evergreen ägande och brukande.

GreenGolds långsiktiga ambition och strategi framgår av vår svenska hemsidan (www.greengold.se). När en börsnotering blir aktuell kommer en närmare presentation av skogsinnehav, länder vi investerar i och framtida strategi att göras på sedvanligt sätt. Det finns däremot inget intresse för ett privat företag som GreenGold att till media i detalj beskriva detta i dagsläget. Detta gäller även bolagets bedömda värdering.

Sorin Chiorescu, MBA, PhD

CEO & Founder

GreenGold Group AB

P.O. Box 7331

SE-103 90 Stockholm, Sweden

VISITING: Kungsgatan 29, 7th floor

MOBILE: +46 (0) 70 397 10 84

FAX: +46 (0)8 551 158 57

sorin@greengold.se

www.greengold.se